ASP JAPAN TOUR
LOCAL TIME : G-SHOCK

Day 7 PhotoGallery

Murasaki Shonan Open - © ASP / S.Yamamoto
Murasaki Shonan Open - © ASP / S.Yamamoto
Murasaki Shonan Open - © ASP / S.Yamamoto
Murasaki Shonan Open - © ASP / S.Yamamoto
Murasaki Shonan Open - © ASP / S.Yamamoto
Murasaki Shonan Open - © ASP / S.Yamamoto
Murasaki Shonan Open - © ASP / S.Yamamoto
Murasaki Shonan Open - © ASP / S.Yamamoto
The Morning Show - © ASP / S.Yamamoto
The Morning Show - © ASP / S.Yamamoto
Jason Shibata - © ASP / S.Yamamoto
Jason Shibata - © ASP / S.Yamamoto
Surfer's representative meeting - © ASP / S.Yamamoto
Surfer's representative meeting - © ASP / S.Yamamoto
Surfer's representative meeting - © ASP / S.Yamamoto
Surfer's representative meeting - © ASP / S.Yamamoto