Day 2 Photos

Arashi Kato - WQS
Arashi Kato - WQS
Takumi Nakamura - WQS
Takumi Nakamura - WQS
Nobuyuki Ohsawa - WQS
Nobuyuki Ohsawa - WQS
Nobuyuki Ohsawa - WQS
Nobuyuki Ohsawa - WQS
Hiroto Ohhara - WQS
Hiroto Ohhara - WQS
Kenta Hayashi - WQS
Kenta Hayashi - WQS
Koki Nakamura - WQS
Koki Nakamura - WQS
Kenta Hayashi - WQS
Kenta Hayashi - WQS
Izuki Tanaka - WQS
Izuki Tanaka - WQS
Takumi Nakamura - WQS
Takumi Nakamura - WQS
Kaiki Yamanaka - WQS
Kaiki Yamanaka - WQS
Yujiro Tsuji - WQS
Yujiro Tsuji - WQS
Yujiro Tsuji - WQS
Yujiro Tsuji - WQS
Kaishu Tanaka - WQS
Kaishu Tanaka - WQS
Guy Sato - WQS
Guy Sato - WQS
Kaishu Tanaka - WQS
Kaishu Tanaka - WQS
Guy Sato - WQS
Guy Sato - WQS
Hiroto Ohhara - WQS
Hiroto Ohhara - WQS
Koki Nakamura - WQS
Koki Nakamura - WQS
Arashi Kato - WQS
Arashi Kato - WQS
Judge Booth - Malibu Hyuga Pro 2013
Judge Booth - Malibu Hyuga Pro 2013
Izuki Tanaka - WQS
Izuki Tanaka - WQS
Rikiya Kitada - WQS
Rikiya Kitada - WQS
Kenta Hayashi - WQS
Kenta Hayashi - WQS
Ryota Matsushita - WQS
Ryota Matsushita - WQS
Kan Watanabe - WQS
Kan Watanabe - WQS
Shun Murakami - WQS
Shun Murakami - WQS
Kan Watanabe - WQS
Kan Watanabe - WQS
Kai Hamase - WQS
Kai Hamase - WQS
Nao Ohmura - WQS
Nao Ohmura - WQS
Nao Ohmura - WQS
Nao Ohmura - WQS
Guy & Kaishu - WQS
Guy & Kaishu - WQS